Pracovné povolenie Rakúsko

04.10.2011 12:01

V Rakúsku si možno zaobstarať tri rôzne druhy pracovného povolenia. Prvou možnosťou je zjednodušená varianta pracovného povolenia pre pracovnú silu,ktorá je kvalifikovaná. Jedná sa o povolenie Fachkräfte - Zulassung. Tento druh povolenia je vydaný automaticky všetkým záujemcom, ak v samotnom Rakúskunie je o danú profesiu záujem.
Druhým typom je Beschäftigungsbe ¬ willigung. Jedná sa o žiadosť o pracovné povolenie pre služby dotknuté prechodným obdobím a na dobu dlhšiu 4 mesiacov. Formulár (žiadosť) podáva objednávateľ zákazky. Pre stavebnéodbory sa pracovné povolenie slovenských zamestnancom nevydáva, alebovydáva len v ojedinelých prípadoch.

Tretím typom pracovného povolenia v Rakúsku je Freizügigkeitsbestätigung.Tento druh povolenia oprávňuje vlastníka k časovo neobmedzenému prístupu narakúsky pracovný trh.

Ak má žiadateľ povolenie na pobyt (okrem študentov a žiadateľov o azyl) a počasposledných ôsmich rokov aspoň päť v Rakúsku pracoval, môže dostať tzvBefreiungsschein - preukaz, ktorý od povinnosti žiadať o pracovné povolenieoslobodzuje. Platí päť rokov a dá sa predĺžiť.

Pracovné povolenie pre študentov
Študenti študujúci v SR potrebujú v Rakúsku pracovné povolenie. Vzhľadom kukrátkodobému trvania pracovného pomeru pre nich prichádza do úvahy lensezónne práce v poľnohospodárstve, lesníctve a turizmu. Nájdenie také pracovnépríležitosti je však veľmi ťažké. Českí študenti študujúci v Rakúsku musí mať ajpovolenie a výška ich zárobku je obmedzená v roku 2009 na max 357,74 mesačne. Popr. môžu získať tzv "Saisonbewilligung" sezónne povolenie na max 3mesiace.